Szerződési feltételek

35 minutes read

Hatályos: 2020.04.07.-től

 

Általános Szerződési Feltételek Definíciók:

Weboldal: a www.ProofSpot.hu weboldal.

Felhasználó: bármely szakember, jogi személy és/vagy egyéni vállalkozó, aki igénybe veszi az ProofSpot szolgáltatásait .

Előfizető: bármely felhasználó, aki előfizetett bármely előfizetési csomagra.

Tartalom: bármely, a widgeten megjelenített szöveg, kép, hang, videó és fénykép.

Popup: a felhasználó és/vagy előfizető által saját felelősségére létrehozott, információt (szöveg, kép, hang, videó, fénykép, hyperlink vagy űrlap) tartalmazó widget és/vagy ablak, amely megjelenítésre kerül az ProofSpot által a Felhasználó és/vagy Előfizető weboldalán.

Személyes fiók: személyes adatot tartalmazó, a Felhasználónak és/vagy Előfizetőnek dedikált tárhely.

Proof Innovation Kft.: A jelen Általános Szerződési Feltételeket alkalmazó Szerződő Fél.

Vásárló: Bármely jogi vagy természetes személy, aki szerződést köt a Felhasználóval vagy az Előfizetővel a Popup használatával vagy anélkül.

 

1.         A SZERZŐDÉS CÉLJA, JOGI TÁJÉKOZTATÓ

1.1.      A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a Weboldalhoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit.

1.2.      A Weboldal Felhasználójaként vagy Előfizetőjeként Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat minden korlátozás nélkül.

1.3.      Az ÁSZF és annak minden módosítása díjmentesen elérhető a Felhasználók és/vagy Előfizetők számára a Weboldalon. Az ÁSZF az Előfizetők regisztrációja folyamán is megjelenítésre kerül. A regisztráció érvényesítéséhez az Előfizetők kötelesek megerősíteni, hogy az ÁSZF feltételeit teljességükben megismerték és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.4.      A weboldalt a Proof Innovation Kft. szerkeszti.

 

A Proof Innovation Kft adatai az alábbiak:

a)         Név: Proof Innovation Kft.

b)        Székhely: 1131 Budapest, Szent László út 101-103. B. lház. 5. em. 120..

c)         Levelezési cím: 1131 Budapest, Szent László út 101-103. B. lház. 5. em. 120.

d)        Cégjegyzékszám: 01 09 201566

e)         Adószám: 25130836-2-41

f)         E-mail: [email protected]

g)         Telefonszám: +36 30 628 1240

 

1.5.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó elektronikus beküldései a Felhasználó és az ProofSpot közötti elektronikus szerződéskötésnek minősülnek. Az elektronikus beküldések által létrehozott szerződések minden, a Felhasználó és az ProofSpot közötti tranzakcióval kapcsolatos adatra vonatkoznak, beleértve az elállási nyilatkozatokat, tájékoztatókat, szerződéseket és jelentkezéseket. A Weboldal használata és az elektronikus nyilvántartások elérése és megőrzése érdekében a Felhasználó köteles rendelkezni bizonyos eszközökkel és szoftverekkel, melyek a Felhasználó kizárólagos felelősségét képezik. Az ProofSpot nem vállal felelősséget a jelen ÁSZF-ben, a Weboldalon, a termék és szolgáltatás leírásokban vagy bármely egyéb kiegészítő anyagban előforduló sajtóhibákért.

 

2.         AZ ÁSZF TÁRGYA

2.1.      A ProofSpot „widget rendszert” rendszert biztosít, amely segítségével a Felhasználó üzeneteket jeleníthet meg „overlay ablakokban”. Bármely egyéb tulajdonság vagy eszköz, amelyek a jelenlegi értesítésekhez hozzáadásra kerül, a jelen ÁSZF feltételeinek hatálya alá tartozik.

2.2.      Személyes fiók

2.2.1.   A Felhasználó a Weboldal „Regisztráció” menüpontjára kattintva egyetlen fiókot hozhat létre.

2.2.2.   Az ProofSpot által begyűjtött és feldolgozott adatokat a Felhasználó önkéntes alapon adja meg a Weboldalon, különösen a regisztrációs űrlapon keresztül. Az így megadott adatok az alábbiak: érvényes e-mail cím, választott jelszó, vezetéknév és keresztnév.

2.2.3.   A Felhasználó és/vagy Előfizető által választott, az Előfizetői Fiókhoz tartozó jelszó szigorúan bizalmas, harmadik felekkel nem osztható meg. Az PROOFSPOT minden felelősséget kizár a jelszóval való visszaélésekért, valamint a jelszó elveszéséért vagy ellopásáért.

2.2.4.   Továbbá, mivel az PROOFSPOT -nak nem áll módjában a szolgáltatásait igénybevevő személyek személyazonosságának ellenőrzése, az PROOFSPOT minden felelősséget kizár a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt érintő személyazonosság lopásért. A Felhasználó és az Előfizető felelős a jelszavak és a Fiók biztonságának megőrzéséért. Az PROOFSPOT minden felelősséget kizár a Személyes Fiók és a jelszó biztonságának sérelméből származó bármely kárért vagy

veszteségért. Amennyiben úgy véli, hogy a fiókját vagy személyazonosságát harmadik fél jogosulatlanul használja, köteles minket azonnal értesíteni e-mail útján az alábbi e-mail címen: [email protected]

2.2.5.   A Felhasználó és az Előfizető tudomásul veszi, hogy az PROOFSPOT a Személyes Fiók regisztrációja során megadott e-mail címet fogja elsődlegesen kommunikáció céljára használni.

2.2.6.   A Felhasználó és az Előfizető felelős minden, a Személyes Fiókon belül végzett tevékenységért és az azon belül feltöltött tartalomért, beleértve minden adatot, grafikát, fényképet és linket. A

 

Felhasználó és az Előfizető köteles a tartalom használatát érintő jogok védelmét biztosítani. A Felhasználó és az Előfizető nem továbbíthat vírusokat, ártalmas szoftvereket vagy bármely ártalmas természetű kódot.

2.3.      Az PROOFSPOT jogai és kötelezettségei

2.3.1.   Az PROOFSPOT nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Felhasználónak vagy az Előfizetőnek az PROOFSPOT szoftverre, amelyért a Felhasználó vagy az Előfizető a jelen ÁSZF-ben meghatározott díjat köteles fizetni.

2.3.2.   Minden, az PROOFSPOT által nyújtott szolgáltatás, az PROOFSPOT weboldal és egyéb kapcsolódó kiegészítő anyagok a megvizsgált és megtekintett állapotban kerül biztosításra, minden további kifejezett vagy hallgatólagos garancia, illetve jótállás nélkül.

2.3.3.   Az PROOFSPOT minden felelősséget kizár az PROOFSPOT rendszer használatából és az PROOFSPOT használata során előforduló hibákból fakadó károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatban, abban az esetben is, ha ezek a hibák az PROOFSPOT gondatlanságából erednek.

Az PROOFSPOT nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy Előfizető és az Ügyfelek között kötött szerződésekért.

2.3.4.   Az PROOFSPOT alkalmazottai jogosultak a Felhasználó vagy Előfizető Popupjába bejelentkezni karbantartás céljából.

2.3.5.   Az PROOFSPOT nem szabhatja meg a Popup tartalmát és nem módosíthatja azt, ha csak a jelen ÁSZF kifejezetten másképp nem rendelkezik. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az PROOFSPOT nem vállal felelősséget a Popup tartalmáért és a Felhasználótól vagy az Előfizetőtől megrendelt vagy megvásárolt termékekért és szolgáltatásokért.

2.4.      A Felhasználók és Előfizetők jogai és kötelezettségei

2.4.1.   A Felhasználó vagy Előfizető köteles minden olyan adatot az PROOFSPOT rendelkezésére bocsátani, amely az PROOFSPOT szoftver üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat a regisztrációs folyamat alatt megjelenített űrlapon kell megadni.

2.4.2.   A Felhasználó és az Előfizető jogosult az PROOFSPOT szoftvert használni. A Felhasználó és az Előfizető jogosult kitölteni a Popupot bármilyen tartalommal, amelyeket a jelen ÁSZF nem tilt.

2.4.3.   Az Előfizető az PROOFSPOT szoftver használatáért és egyéb PROOFSPOT szolgáltatásokért díjt köteles fizetni. Az egyes előfizetési csomagok különböző díjakat tartalmaznak, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

2.4.4.   A Felhasználó és az Előfizető nem jogosult az PROOFSPOT szoftver engedélyezésére.

2.4.5.   A Felhasználó és az Előfizető felelős a Popupban található termékek kezeléséért, nyilvántartásáért és adminisztrációjért minden esetben. Az PROOFSPOT nem vesz részt a Felhasználó vagy az Előfizető Popupjában regisztrált értékesítési folyamatban. A jelen Popup megjelenítésre vonatkozó ÁSZF nem jelent semmilyen üzleti kapcsolatot, értékesítési partnerséget vagy bármilyen egyéb kapcsolatot az PROOFSPOT és a Felhasználó és/vagy Előfizető között.

2.4.6.   Az PROOFSPOT -nak semmilyen kapcsolata nincs és nem tartozik sem hallgatólagos sem kifejezett felelősséggel a Vásárló felé, aki számára a Felhasználó vagy az Előfizető megjeleníti a Popupot. Kizárólag a Felhasználó és az Előfizető felelősek a Popupban megjelenített

tartalomért és az adatok helytállóságáért és kizárólag a Felhasználó és az Előfizető tartozik felelősséggel bármely személy felé, aki megtekinti a Popupot.

2.4.7.   A Felhasználó és az Előfizető vállal minden, a weboldallal és a Popup üzemeltetéssel, valamint a Popup adminisztrációs felületén való cégadatokban beálló változások regisztrációja kapcsán felmerülő jogi kötelezettséget (mindenkor hatályos cégadatok stb.).

2.4.8.   Az PROOFSPOT rendelkezésre bocsát minden ehhez szükséges eszközt az PROOFSPOT szoftver funkcióin keresztül. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy Előfizető nem frissíti az

adatokat vagy nem válaszol megkeresésekre, az PROOFSPOT jogosult felfüggeszteni a szolgáltatás nyilvánosan elérhető részét ameddig a Felhasználó és/vagy Előfizető nem pótolja a hiányt.

2.4.9.   A Felhasználó és az Előfizető nem kizárólagos felhasználási jogot enged az PROOFSPOT -nak a Felhasználó és az Előfizető nevére vonatkozóan, illetve az PROOFSPOT számára a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban megadott kereskedelmi neveket, védjegyeket illetően, hogy az PROOFSPOTK felhasználhassa azokat az (a) PROOFSPOT saját weboldalain, (b) az PROOFSPOT szolgáltatásait leíró nyomtatott és online hirdetésekben, sajtó anyagokban, címtárakban és hírlevelekben és

(c) az előzőekhez indokoltan szükséges kiegészítő alkalmazásokban.

2.5.      Vásárlók jogai és kötelezettségei

2.5.1.   A jelen ÁSZF rendelkezései értelmében az ProofSpot-ot a Vásárló felé nem terheli kötelezettség termék átadása vagy szolgálatások nyújtása kapcsán. A jelen ÁSZF nem keletkeztet ilyen kötelezettségeket.

2.5.2.   A jelen ÁSZF alapján az ProofSpot-nak nem keletkezik a Vásárló kifizetésére vonatkozó kötelezettsége.

2.5.3.   A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy az PROOFSPOT jogosult kezelni a Vásárló alábbi adatait:

a)         név (vezetéknév, keresztnév),

b)        E-mail cím,

c)         Süti adatok

3.         FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

3.1.      Próbaidőszak

3.1.1.   A PROOFSPOT ingyenes próbaidőszakot biztosít a felhasználónak, anélkül, hogy a felhasználónak fizetési adatokat kellene megadnia a Starter csomag keretében.

 

3.2.      Előfizetések

3.2.1.   A Felhasználó választhat magasabb szolgáltatást nyújtó csomagot a ProofSpot Előfizetési csomagok oldalán felsorolt előfizetési csomagok közül (az árak az ÁFÁt nem tartalmazzák).

3.2.2.   Az alkalmazandó ÁFA mértéke a Feliratkozó feliratkozásának napján hatályos ÁFA. Minden, az ProofSpot-nak fizetendő összeg elektronikus úton, érvényes bankkártyával fizetendő meg. Minden fizetési kötelezettségről számla kerül kiállításra, amely az Előfizető személyes fiókjában kerül megjelenítésre. A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy az PROOFSPOT által történő beszedés hibája a Felhasználó vagy Előfizető fiókjának deaktiválását eredményezi. Megszűnés esetén az előfizetési díjat esedékesnek kell tekinteni minden megkezdett időszak vonatkozásában. Ha az Előfizető megszünteti a szerződést vagy nem veszi igénybe az PROOFSPOT szolgáltatásait, az PROOFSPOT nem köteles a díj megtérítésére.

3.2.3.   Az PROOFSPOT különböző előfizetési csomagokat kínál; a 4 fő lehetőségét lent találja. További személyre szabott csomagok is elérhetőek, ehhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a [email protected] e-mail címen. Minden egyes előfizetés esetében

az Előfizető feladata, hogy integrálja az előfizetői kódot a weboldalainak forráskódjába. Az árak a Felhasználó és/vagy Előfizető havi egyedi megjelenítések száma alapján kerülnek meghatározása. Az adott havi egyedi látogatók számának meghaladásakor a widget-eket blokkoljuk és a Felhasználót és/vagy Előfizetőt e-mailben, illetve a személyes fiókjukon keresztül értesítjük.

•          Agency előfizetési csomag: kétszázezer (1.000.000) megjelenés, 10 db domain;

•          Gold előfizetési csomag: százezer (500.000) megjelenés, 10 db domain;

•          Silver előfizetési csomag: ötvenezer (50 000) megjelenés, 2 db domain;

•          Bronze előfizetési csomag: huszonötezer (10 000) megjelenés, 2 db domain;

3.2.4.   Az megjelenések számlálása az előfizetés kezdőnapján kezdődik és az adott hónap utolsó napján ér véget. A második hónaptól a számlálás az adott hónap első napjától kezdődik és a hónap utolsó napján ér véget. Az előfizetés lehet havi vagy éves, és hallgatólagosan kerül megújításra. Az előfizetés bármikor lemondható, de visszatérítés nem igényelhető. A PROOFSPOT pénzvisszafizetési garanciát vállal azzal, hogy visszafizeti az Előfizető által kifizetett első havi díjat, amennyiben az Előfizető 14 napon belül jelzi, hogy nem elégedett az PROOFSPOT szolgálatatással. Egyéb esetekben pénzvisszatérítés nem igényelhető.

3.2.5.   Az előfizetés díja abban az esetben is esedékessé válik, ha az Előfizető nem használta a widgeteket.

3.2.6.   Az előfizetés feldolgozásához érvényes bankkártyára van szükség: havi előfizetés esetében kizárólag a bankkártyás fizetési mód az, ami elérhető, míg éves előfizetésnél opcionális a bankkártyás, illetve az átutalásos fizetési mód. A bankkártyás előfizetésnél PROOFSPOT automatikusan megterheli az Előfizető bankkártyáját az előfizetés díjával az Előfizető számlázási ciklusának megfelelően (havi vagy éves, a kiválasztott szolgáltatástól és az egyéni szolgáltatások számlázási feltételeitől függően) egészen addig, amíg az Előfizető érvényesen le nem mondja a szolgáltatást.

3.2.7.   Az előfizetési díj kifizetésétől számított öt (5) munkanapon belül az PROOFSPOT számlát állít ki az Előfizetőnek.

3.2.8.   Minden számla és fizetési értesítő az Előfizető fiókjában kerül megjelenítésre vagy e-mailben kerül elküldésre az Előfizetőnek.

 

4.         SZELLEMI TULAJDON

4.1.      A PROOFSPOT weboldal annak teljességében (beleértve, de nem kizárólag, bármely PROOFSPOT tartalom, szerkezet, adatbázis, grafika, kép, stb.), valamint az PROOFSPOT védjegy, logo, a Weboldal grafikus tartalma és annak bármely alkotóeleme az PROOFSPOT kizárólagos tulajdonát képezi. A tartalmak bármilyen reprodukciója vagy megjelenítése részben vagy egészben szigorúan tilos.

4.2.      Szigorúan tilos a Weboldalon elhelyezett adatbázisokból azok lényegét illető kivonatot létrehozni (minőségi vagy mennyiségi szempontból).

4.3.      A widgeteken belül létrehozott tartalom a Felhasználó és/vagy Előfizető kizárólagos tulajdonát képezi. Feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy nyilvánosan ügyfelünkként utalhassunk Önre.

4.4.      A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja közvetlenül vagy közvetetten

„visszafejteni”, szétszedni, vagy bármilyen egyéb módon megpróbálni felderíteni a widget, vagy bármely, az PROOFSPOT szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftver, dokumentáció vagy adat forráskódját, tárgyi kódját, vagy az azt megalapozó szerkezetet, ötletet vagy algoritmust. A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a widgetet módosítani, lefordítani vagy a widget vagy bármely egyéb szoftver alapján származékos műveket létrehozni, nem fogja másolni (kivéve archiválási célból), terjeszteni, engedményezni vagy bármely más módon a widget vagy bármely szoftver jogait átadni, vagy megterhelni. Továbbá, a Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a widgetet vagy bármely szoftvert időosztás vagy szolgáltató iroda céljából, vagy bármely más módon harmadik fél javára használni, valamint azokról nem fog eltávolítani semmilyen védett szöveget vagy feliratot.

 

5.         KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS GARANCIÁK

5.1.      A Felhasználó és/vagy Előfizető Kizárólagos Felelőssége

5.1.1.   A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a székhelye szerinti ország törvényeit, valamint Magyarország jogszabályait. Az Előfizető és/vagy Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a widgeteken elhelyezett nyilatkozatok, információk és közlemények tartalmáért és valódiságáért, azaz, általánosságban a Popupok tartalmáért. Az PROOFSPOT, mint az Előfizetők és/vagy Felhasználók widgetének terjesztője, nem ellenőrzi a widgetek tartalmát azok közzététele előtt. A widgetek közzététele után, az PROOFSPOT jogosult ellenőrizni a widget tartalmát és használatát.

5.2.      Hűség, Őszinteség, és Törvényesség Kötelezettsége

5.2.1.   A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy nem jár el őszintétlen vagy szakszerűtlen módon azzal, hogy nem megfelelő, valótlan vagy káros tartalmat jelenít meg a widgeteken (nem megsértve bármilyen azokhoz kapcsolódó titoktartást, valamint biztosítva, hogy a widgetek nem tartalmaznak rágalmazó, sértő, diszkrimináló, obszcén tartalmat és általánosságban tiszteletben tartják harmadik felek jogait oly módon, hogy nem szítanak erőszakot, rasszizmust, idegengyűlöletet és/vagy pedofíliát és semmilyen egyéb módon nem sértik a gyermekek jogait és erkölcsét védő jogszabályokat).

 

5.3.      Jogok és jogosultságok

5.3.1.   A widget bármely, azzal a céllal reprodukált tartalma, hogy a Felhasználó és/vagy az Előfizető widget kerüljön megjelenítésre a Felhasználó és/vagy az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi. A Felhasználó és/vagy az Előfizető kijelenti, hogy rendelkeznek minden olyan joggal és jogosultsággal, amely ehhez a megjelenítéshez szükséges, az PROOFSPOT felelősségre vonása nélkül.

 

5.4.      Bírósági hatály és Pénzügyi garanciák

5.         4.1. Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles helyt állni az PROOFSPOT helyett bármely harmadik fél által bármilyen minőségben indított követelés és/vagy eljárás tekintetében, különös tekintettel bármely olyan személyre, aki úgy hiszi, hogy jogosultsággal bír a tárgybeli, a widgetek tartalmához kapcsolódó jogok felett. Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles viselni az eljárások kapcsán az PROOFSPOT-nál felmerülő költségeket (beleértve az ügyvédi díjakat), valamint bármely kártérítést és kamatot, amelynek megfizetésére az PROOFSPOT köteles lehet ebben a tekintetben.

5.5.      Kötbérek

5.         5.1. A jelen kötelezettségek megszegése esetén, az PROOFSPOT fenntartja a jogot, hogy (a teljesség igénye nélkül):

−          Beavatkozzon bármilyen olyan tartalom esetén, amely emberiség ellenes bűnöket ösztönöz, faji gyűlöletet vagy erőszakot kelt, pedofil tartalmat jelenít meg, emberi méltóságot sért, a kifejezés jogát sérti (rágalmazó, rasszista vagy sértő kijelentéseket tartalmaz), mások szabadságát sérti, erkölcstelenséget szít, és értesítse a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt, mint moderátort, hogy amennyiben nem távolítják el az ilyen tartalmakat azonnal, a widgetek, valamint az Előfizetői fiókjuk azonnal megszüntetésre kerül minden további értesítés vagy az általuk fizetett Előfizetői díj megtérítése nélkül, vagy

−          Előzetes értesítés nélkül eltávolítson bármely, a Felhasználó és/vagy az Előfizető, vagy harmadik fél által panaszolt tartalmat, valamint lezárja a Felhasználó és/vagy az Előfizető fiókját.

6.         FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

6.1.      Az PROOFSPOT semmilyen módon nem garantál megszakítás -, vagy hibamentes működést. Épp ellenkezőleg, karbantartás, frissítések vagy műszaki fejlesztések miatti pillanatnyi leállások valószínűsíthetően elő fognak fordulni, melyekkel kapcsolatban az PROOFSPOT minden felelősséget kizár.

Az PROOFSPOT köteles értesíteni az előfizetőket a hasonló karbantartásokat vagy fejlesztéseket megelőzően, amennyire ez lehetséges. Hasonlóan, az PROOFSPOT nem vonható felelősségre semmilyen, nem megfelelő eszközök miatt felmerülő működési hiba, elérhetetlenség, vagy nem megfelelő felhasználói feltételek okán, a Felhasználó és/vagy Előfizető kiszolgálójának vagy szolgáltatójának felróható megszakításért, az internet hálózat hibájáért, valamint minden egyéb, az PROOFSPOT felelősségi körén kívül eső okért, különös tekintettel a vis mayor esetekre. Az PROOFSPOT nem vállal felelősséget továbbá a widgetnek az előfizető oldalán való közzétevése okán elszenvedett közvetett károkért. Az PROOFSPOT nem vállal felelősséget grafikai vagy sajtóhibákért.

 

7.         SZEMÉLYES ADATOK

Adatvédelmi tájékoztatónk itt érhető el: https://proofspot.hu/page/adatvedelmi-tajekoztato

 

8.         MEGSZŰNÉS

8.1.      A Felhasználók és/vagy Előfizetők szerződésszegése vagy csalása esetén, az PROOFSPOTK fenntartja a jogot, hogy minden értesítés nélkül azonnal felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Felhasználó és/vagy Előfizető fiókját és widget tevékenységét.

8.2.      A Felhasználók és/vagy Előfizetők bármikor értesítés nélkül jogosultak megszüntetni fiókjukat. Az Előfizetők nem jogosultak visszatérítésre az ProofSpot-tól.

8.3.      A Felhasználók és/vagy Előfizetők fiókjának megszüntetése a fiókhoz tartozó widgetek tartalmának felfüggesztését vonja maga után.

8.4.      Amennyiben a Felhasználó és/vagy Előfizető a személyes fiókját annak rendeltetésszerű céljával ellenesen használja, az PROOFSPOT fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a fiókot. A Felhasználó és az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi az azonosító elemeik harmadik felek által történő felhasználása és a fiókjukon keresztül tett intézkedések és nyilatkozatok, abban az esetben is, ha azok tisztességtelen módon kerültek közzétételre. A Felhasználó és/vagy Előfizető köteles az PROOFSPOT helyett teljes körűen helyt állni ebben a tekintetben.

8.5.      A regisztrációk a bármely előfizetési csomagra történő előfizetés időpontjával hatályosulnak. A kezdeti időszak leteltével a regisztráció hallgatólagosan megújul, amennyiben nem került lemondásra az Előfizető által.

 

9.         Vegyes rendelkezések

9.1.      Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül bármely törvény vagy rendelkezés szerint, vagy azt érvénytelennek mondja ki bármely illetékes bíróság kötelező erejű határozata, az ÁSZF fennmaradó, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

9.2.      Amennyiben bármi ellentét merül fel a jelen ÁSZF tartalma és a fejezetekhez rendelt címek között, a tartalmat kell irányadónak tekinteni.

9.3.      Az PROOFSPOT kijelenti, hogy hivatalos megbízotti címeként a jelen dokumentum elején meghatározott székhelyét kívánja használni. A Felhasználó kijelenti, hogy az Űrlapon megadott székhelyét kívánja hivatalos megbízotti címként használni. A Felek kötelesek egymást az elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásokról értesíteni. A kötelezettség elmulasztása esetén a változást érvénytelennek és végrehajthatatlannak kell tekinteni.

9.4.      A Felhasználó és/vagy Előfizető Weboldalra történő látogatása során bizonyos adatok, beleértve a látogató IP címét, tárolásra kerülnek süti fájlokban a Felhasználó és/vagy Előfizető számítógépén, a Felhasználó és/vagy Előfizető sütikre vonatkozó döntésétől függően, amely bármikor szabadon megváltoztatható.

9.5.      A jelen ÁSZF rendelkezéseire a magyar jog az irányadó.

9.6.      Az PROOFSPOT és a Felhasználók és/vagy Előfizetők kötelesek minden lehetséges intézkedést megtenni, hogy a jelen ÁSZF keretében felmerült vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék. A Felek kötelesek egymást értesíteni minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését akadályozhatná, a körülmény tudomásukra jutásakor. A jelen ÁSZF érvényességével és értelmezésével kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a kollíziós elvekre. A Vásárló ezúton beleegyezik a Pest megyei bíróságok kizárólagos illetékességébe (és egyúttal lemond a személyi illetékesség hiányára és a forum non conveniense doktrínára való hivatkozás jogáról). A Vásárló vállalja, hogy lemond az esküdtszék előtti per jogáról minden, a jelen ÁSZF kapcsán felmerülő eljárásban.

 

 

Last updated on: 7 April, 2020